GAZIANO Sac. GIROLAMO

Sac.
GIROLAMO
GAZIANO
Presbitero diocesano
26-05-1960
COLLABORATORE PARROCCHIALE S. GIACOMO